• 367.105, UV Projektorganisation, Elisabeth Kapsammer, 2023W (2023W367105)
  • 367.106, KV Projektorganisation, Elisabeth Kapsammer, 2023W (2023W367106)
  • 367.110, KV Projektorganisation, Elisabeth Kapsammer, 2023W (2023W367110)
  • 367.111, KV Projektorganisation, Elisabeth Kapsammer, 2023W (2023W367111)